Thông báo kết quả họp Ban Biên tập Kỷ yếu 10 năm Viện Môi trường Nông nghiệp lần 1

Cập nhật vào ngày: 03 / 08 / 2018

Quy định bài đăng trên Kỷ yếu 10 năm thành lập Viện Môi trường Nông nghiệp:

Bài đăng trên khổ giấy A4, file word, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12; căn trên, căn dưới 3 cm; lề trái, lề phải 3cm; khoảng các giữa các dòng (line spacing) multiple 1,3; khoảng cách giữa các đoạn (paragraph) 6pt; lùi dòng đầu tiên của đoạn vào 1 TAB (1,27 cm)

Thông báo kết quả họp Ban Biên tập kỷ yếu lần 1

Thông báo kết quả họp Ban Biên tập kỷ yếu lần 1