Quyết định thành lập Văn phòng Viện và Quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó Chánh Văn phòng, Viện Môi trường Nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 18 / 09 / 2019

Ngày 6 tháng 9 năm 2019, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp đã ký Quyết định số 423/QĐ-MTNN-TCHC về việc thành lập Văn phòng Viện, thuộc Viện Môi trường Nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất phòng Tổ chức, Hành chính và Phòng Tài chính, Kế toán. Văn phòng Viện có chức năng tham mưu, tổng hợp về công tác tổ chức, cán bộ; hành chính quản trị; xây dựng cơ bản; kế hoạch, tài chính, kế toán. Viện chức của Văn phòng Viện khi thành lập gồm 15 người.

Chi tiết xem trong file QĐ kèm theo:

QĐ SỐ 423, 424 VV THÀNH LẬP VÀ CHỨC NĂNG, NV,CCTC CỦA VĂN PHÒNG VIỆN

Ngày 9 tháng 9 và ngày 11 tháng 9 năm 2019, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp đã ký Quyết định số 427/QĐ-MTNN-TCHC, 434/QĐ-MTNN-TCHC, 436/QĐ-MTNN-TCHC, 439/QĐ-MTNN-TCHC về việc bổ nhiệm 1 Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Viện và 3 Phó Chánh Văn phòng, chi tiết như sau:

1. Ông Nguyễn Chi Lăng, Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Viện (QĐ số 427);

2. Ông Nguyễn Thanh Ka, Phó Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Viện (QĐ số 434);

3. Bà Cao Thanh Xuân, Trưởng phòng Tài chính, Kế toán giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Viện (QĐ số 436);

4. Bà Lê Thị Thúy Hồng, Phó Trưởng phòng Tài chính, Kế toán giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Viện (QĐ số 439);

Chi tiết xem trong file QĐ kèm theo:

QĐ 427, 434, 436, 439 VV BỔ NHIỆM PHÓ CHÁNH VPV IAE (LĂNG, KA, HỒNG, XUÂN)