Hội thảo Khoa học tháng 3 nội dung: Nội dung Ecohydrology: Ecosystem Services for Security and Resilience

Cập nhật vào ngày: 28 / 03 / 2019

Hội thảo khoa học tháng 3.
Người trình bày: Dr. Didier Orange (IRD, France)
Nội dung Ecohydrology: Ecosystem Services for Security and Resilience
Thời gian: 10h -11h30 ngày 28/3/2019 (thứ 5)
Địa điểm: Hội trường lớn 201 , IAE