• Văn phòng Viện

  Chức năng: Là phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: Văn phòng Viện có chức năng tham mưu tổng hợp về công tác tổ chức, cán bộ; hành chính, quản trị; xây dựng cơ bản; kế hoạch, tài chính, kế toán.

  Chi tiết »

 • Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường
 • Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường

  Chi tiết »

 • Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

  Chức năng: Là phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Giúp lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp đồng trong và...

  Chi tiết »

 • Cơ cấu tổ chức
 • Cơ cấu tổ chức

  Chi tiết »

 • Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học
 • Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học

  Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Điều tra, đánh giá tác động môi trường do các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản và sinh hoạt nông thôn tới an toàn và đa dạng sinh...

  Chi tiết »

 • Bộ môn Hóa môi trường
 • Bộ môn Hóa môi trường

  Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Nghiên cứu cơ bản có định hướng về cơ sở hoá học, hoá lý phục vụ phát triển các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn; o Nghiên...

  Chi tiết »

 • Bộ môn Mô hình hóa và Cơ sở dữ liệu môi trường
 • Bộ môn Mô hình hóa và Cơ sở dữ liệu môi trường

  Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Quan trắc và xây dựng cơ sở dữ liệu về ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn o Nghiên cứu phương pháp mô hình hoá ô nhiễm và tác động môi trường,...

  Chi tiết »

 • Bộ môn Môi trường nông thôn
 • Bộ môn Môi trường nông thôn

  Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Nghiên cứu, đánh giá các nguồn ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn; o Đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm và quản lý bền vững môi trường, nông...

  Chi tiết »

 • Bộ môn Sinh học môi trường
 • Bộ môn Sinh học môi trường

  Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau: o Nghiên cứu cơ bản có định hướng về cơ sở sinh học phục vụ phát triển các biện pháp xử lý ô nhiễm; o Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ xử lý ô...

  Chi tiết »

 • Lãnh đạo Viện
 • Lãnh đạo Viện

  Chi tiết »