Kế hoạch hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6/2017

Cập nhật vào ngày: 05 / 06 / 2017

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2017: “ Sống hài hòa với thiên nhiên”

Chủ đề: Thanh niên với hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

Thực hiện công văn số 4002/BNN-KHCN ký ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Viện Môi trường Nông nghiệp xây dựng chương trình hưởng ứng như sau:

Viện Môi trường Nông nghiệp (Đoàn thanh niên và các Đơn vị trong Viện) kết hợp với Đoàn thanh niên VAAS, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Bảo vệ thực vật, Trung tâm Tài nguyên Thực vật, Viện Di truyền thực hiện kế hoạch hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6/2017 tại Viện Môi trường Nông nghiệp. Thời gian, nội dung và địa điểm xem link kèm theo.

Giấy mời 

Kế hoạch ngày Môi trường Thế giới

 

 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

13h30-14h00

-          Đón tiếp đại biểu

-          Giao lưu văn nghệ

Đoàn viên Viện Môi trường Nông nghiệp

14h00-14h05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đoàn viên Viện Môi trường Nông nghiệp

14h05-14h10

Phát biểu khai mạc

PGS. TS. Mai Văn Trịnh

Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp

14h10-14h20

Tham luận “ Thanh niên Viện Môi trường nông nghiệp với phong trào bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn”

Đoàn viên Viện Viện Môi trường Nông nghiệp

14h20-14h30

Tham luận “ Một số hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn của đoàn viên Viện Di truyền Nông nghiệp”

Đoàn viên Viện Di truyền Nông nghiệp

14h30-14h40

Tham luận “ Lồng ghép hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn trong nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào”

Đoàn viên Viện Nông hóa Thổ nhưỡng

14h40-14h50

Tham luận “ Bảo tồn Đa dạng sinh học nông nghiệp: khó khăn và thách thức”

Đoàn viên Trung tâm Tài nguyên Thực vật

14h50-15h00

Tham luận “ Thanh niên Viện Bảo vệ thực vật với phong trào bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn”

Đoàn viên Viện Bảo vệ thực vật

15h00-15h30

Trao đổi, thảo luận

Toàn thể đoàn viên, khách mời

15h30-15h40

Tổng kết diễn đàn

 

15h40 – 18h00

Giao lưu thể thao

+ Giao lưu bóng đá

+ Giao lưu bóng chuyền

+ Giao lưu cầu lông

Đoàn viên thanh niên các Chi đoàn