Sinh hoạt học thuật chuyên môn Chi bộ Khối Nghiên cứu 3 , Đảng bộ Viện Môi trường Nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 07 / 10 / 2021

Ngày 24/9/2021, Chi bộ Khối Nghiên cứu 3 (Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường nông nghiệp miền Trung và Tây Nguyên), Đảng bộ Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật trực tuyến với nội dung "Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến môi trường và sản xuất nông nghiệp ở miền Trung và Tây Nguyên, từ 2010-2020" do ThS. Trương Minh Cường, Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường nông nghiệp miền Trung và Tây Nguyên trình bày. Hội nghị có sự tham gia của 57 đại biểu bao gồm lãnh đạo Viện, các cán bộ nghiên cứu trong Viện và các cán bộ khác quan tâm.

(Download bài trình bày tại đây)