Sinh hoạt học thuật chuyên môn Chi bộ Khối Nghiên cứu 2, Đảng bộ Viện Môi trường Nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 07 / 10 / 2021

Ngày 30/8/2021, Chi bộ Khối Nghiên cứu 2, Đảng bộ Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật trực tuyến với nội dung "Tình hình phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam hiện nay" do ThS. Đinh Xuân Tùng, nghiên cứu viên BM. An toàn và Đa dạng sinh học trình bày và nội dung "Ứng dụng Công nghệ sinh học trong xử lý chất thải thành đầu vào phục vụ nông nghiệp hữu cơ" do ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh, nghiên cứu viên BM. Sinh học môi trường trình bày. Hội nghị có sự tham gia của 71 đại biểu bao gồm lãnh đạo Viện, các cán bộ nghiên cứu trong Viện và các cán bộ khác quan tâm.

(Download bài trình bày "Tình hình phát triển nông nghiệp hữu cơ  tại Việt Nam hiện nay" tại đây)

(Download bài trình bày "Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải thành đầu vào phục vụ nông nghiệp hữu cơ" tại đây)