Đăng ký ứng viên xét GS, PGS năm 2017

Cập nhật vào ngày: 08 / 07 / 2017

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng Khoa học và HTQT xin gửi Công văn số 728/KHNN-SĐH của VAAS về việc đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2017 tại Hội đồng chức danh cở sở Viện KHNNVN 
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm