VAAS_Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Cập nhật vào ngày: 19 / 09 / 2022

VAAS_Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022