Lịch đăng ký Hội nghị Khoa học cấp Bộ môn/Trung tâm năm 2017

Cập nhật vào ngày: 19 / 01 / 2018

Kính gửi: Lãnh đạo Viện

             Lãnh đạo các đơn vị

              Cán bộ Viện Môi trường Nông nghiệp

Phòng Khoa học xin gửi lịch đăng ký Hội nghị Khoa học cấp Bộ môn/Trung tâm năm 2017 để Lãnh đạo Viện, lãnh đạo đơn vị và các cán bộ quan tâm nắm được