Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Viện trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

Cập nhật vào ngày: 18 / 09 / 2019

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, tại Hội trường lớn tầng 2 Viện Môi trường Nông nghiệp đã diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua giữa Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bao gồm 3 Phòng chức năng, 5 Bộ môn nghiên cứu và 2 Trung tâm. Bản giao ước thi đua được Lãnh đạo Viện, Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo các đơn vị góp ý, bổ sung và điều chỉnh lại trên cơ sở các tiêu chí của những năm trước cho phù hợp với yêu cầuthực tiễn nhằm đảm bảo mục tiêu công bằng, đề cao thành tích nghiên cứu, các giải pháp, sang chế, kết quả nghiên cứu được áp dụng vào thực tiễn, công trình khoa học công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước,…. đúng với chức năng của một Viện nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết:

Ký kết giao ước thi đua giữa Viện trưởng và Phòng Tổ chức Hành chính

Ký kết giao ước thi đua giữa Viện trưởng và Phòng Khoa học và HTQT

Ký kết giao ước thi đua giữa Viện trưởng và Phòng Tài chính Kế toán

Ký kết giao ước thi đua giữa Viện trưởng và Trung tâm Phân tích và Chuyển giao Công nghệ môi trường

Ký kết giao ước thi đua giữa Viện trưởng và Bộ môn Môi trường nông thôn

Ký kết giao ước thi đua giữa Viện trưởng và Bộ môn Hóa môi trường

Ký kết giao ước thi đua giữa Viện trưởng và Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học

Ký kết giao ước thi đua giữa Viện trưởng và Bộ môn Sinh học môi trường

Phòng Khoa học và HTQT