Thông báo điều chỉnh chức năng thành viên Hội đồng KHCN nhiệm kỳ 2016 - 2020

Cập nhật vào ngày: 06 / 03 / 2018

K/g: - Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo các đơn vị

     - Thành viên Hội đồng KHCN Viện
Phòng KH&HTQT gửi Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo các đơn vị QĐ 124/QĐ0MTNN-KH ngày 1 tháng 3 năm 2018 của Viện trưởng Viện MTNN : "Điều chỉnh chức năng một số thành viên Hội đồng KHCN Viện nhiệm kỳ 2016-2020" (xem file dính kèm.
Trân trọng!