Hội nghị các nhiệm vụ Hợp tác quốc tế Viện Môi trường Nông nghiệp ngày 27 - 28/9/2017

Cập nhật vào ngày: 28 / 09 / 2017

Final Program

Program of Day 1 (27 September, 2017)

Program of Day 2 (28 September, 2017)