VAAS_Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển viên chức

Cập nhật vào ngày: 16 / 09 / 2022

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (link bên dưới)

Danh sách pdf

Thông báo đính chính thí sinh Trần Thị Thanh Loan (đăng ký thi vào Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường nông nghiệp miền Trung và Tây Nguyên, Viện Môi trường Nông nghiệp) đủ điều kiện thi