Thông báo và Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Cập nhật vào ngày: 24 / 11 / 2022

Thông báo và Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Link bên dưới)

Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

Bổ sung: Quyết định về việc điều chỉnh thông tin thí sinh được công nhận kết quả tuyển dụng  kỳ thi tuyển viên chức 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (link bên dưới)

Quyết định chỉnh thông tin thí sinh (VAAS)