Thông báo: Tổ chức Seminar Khoa học từ 14h - 15h ngày 5/3/2019 (thứ 3)

Cập nhật vào ngày: 04 / 03 / 2019

Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị
                - Toàn thể các cán bộ khoa học Viện
 
Viện mời tất cả cán bộ khoa hoc trong viện đến tham dự semniar khoa hoc :
Người  trình bày: Prof. Shinogi Yoshiyki ( Kyushu University, Japan)
 Noi dung : "Biochar; Potential tool for alleviation for climate change and achieving for sustainable agriculture"

Thời gian: 14h-15h , thứ 3, ngày 5 tháng 3.

Địa điểm: Phòng Hội trường lớn tầng 2
Tham dự : Tất cả cán bộ khoa học trong viện
 
(PGS. TS. Phạm Quang Hà, chủ tịch Hội đồng KH & CN Viện)