Thông báo: Hệ đào tạo từ xa trình độ đại học, ngành Ngôn ngữ Anh của VAAS

Cập nhật vào ngày: 11 / 12 / 2018

K/g: Lãnh đạo các đơn vị

     Lãnh đạo Viện (để b/c)
 
TL. PVT - PGS.TS, Phạm Quang Hà, Phòng KH&HTQT gửi TB về: " Hệ đào tạo từ xa trình độ đại học, ngành Ngôn ngữ Anh" (link đính kèm bên dưới)
Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị TB rộng rãi cho Viên chức nào quan tâm thì  liên hệ trực tiếp với   Chi tiết liên hệ: Nguyễn Thị Tuyết, số điện thoại: 0974006898 
Trân trọng!
 
TĐP