Thông báo về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị các nhiệm vụ Hợp tác quốc tế

Cập nhật vào ngày: 07 / 09 / 2017

Viện Môi trường Nông nghiệp tổ chức Hội nghị các nhiệm vụ Hợp tác quốc tế

- Thời gian: Ngày 28/9/2017 (Thứ Năm)

- Địa điểm: Hội trường Viện Môi trường Nông nghiệp

Nhiệm vụ của các bộ môn, đơn vị tác giả và đồng tác giả

- Gửi danh sách cán bộ đăng ký báo cáo trình bày, danh sách các bộ tham dự Hội nghị, danh sách khách mời dự kiến trước 7/9/2017

- Bài viết: Các tác giả gửi tóm tắt bài viết về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trước 15/9/2017

- Bài trình bày Power point: Gửi về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trước 18/9/2017

Chi tiết xem trên Thông báo số 591/TB-MTNN-KH ngày 1/9/2017 của Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp