Giấy mời sinh hoạt học thuật

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Viện Môi trường Nông nghiệp tổ chức buổi sinh hoạt học thuật (bằng tiếng Anh) với nội dung về “Hệ sinh thái thủy sinh: Dịch vụ hệ sinh thái đối với An ninh và Ứng phó” . Eco-hydrology: Ecosystem Services for Security and Resilience

- Người trình bày: Dr. Didier Orange,

Viện Nghiên cứu phát triển cộng hòa Pháp (IRD)

- Thời gian: từ 14h30 - 16h00, thứ năm,  ngày 23 tháng 02 năm 2017

- Địa điểm: Hội trường lớn, Viện Môi trường Nông nghiệp

Kính mời các thành viên trong Hội đồng khoa học và công nghệ Viện và tất cả các cán bộ  khoa học của Viện và liên quan tham dự./.

Tại đây