Thông báo học bổng TS Nhật Bản niên khóa 2024-2027 của Cục HTQT, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cập nhật vào ngày: 03 / 01 / 2024

Phòng Khoa học và HTQT xin gửi Thư mời của Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE) và thông báo 04/TB-HTQT ngày 22/12/2023 của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (JDS) niên khóa 2024-2027.

Trân trọng!