Seminar: GEOGLAM Crop Monitor, a multi agency initiative to strengthen agricultural decision makingmaking

Cập nhật vào ngày: 17 / 10 / 2017

Seminar: GEOGLAM Crop Monitor, a multi agency initiative to strengthen agricultural decision making
Người trình bày: Christina Justice, giảng viên trường Maryland, đang vận hành dự án GeoGlam về crop motinoring
Thời gian: 9h-10h30 , 22/9/2017 tại phong họp Viện
Trân trọng kính mời các cán bộ Phòng Khoa học & HTQT, Bộ môn Mô hình hóa & CSDL, Bộ môn Hóa Môi trường và những cán bộ quan tâm đến tham dự!