VAAS_THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CHUYÊN GIA VÀ PHIÊN DỊCH TIẾNG TÂY BAN NHA LÀM VIỆC Ở CUBA 2023

Cập nhật vào ngày: 27 / 03 / 2023

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tổ chức tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2023 cho Dự án "Hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019 - 2023". Việc tuyển chọn được thực hiện thông qua đánh giá hồ sơ năng lực cá nhân và phỏng vấn trực tiếp. Thông tin chi tiết như sau: