Thư mời tham dự "Hội thảo giới thiệu và hướng dẫn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước - Đề án 2395"

Cập nhật vào ngày: 27 / 07 / 2023

Thư mời tham dự "Hội thảo giới thiệu và hướng dẫn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước - Đề án 2395"

Nguồn: Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 28/7/2023. Thông tin chi tiết và đăng ký theo QR trong CV

Trân trọng!