Quyết định 2535/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Cập nhật vào ngày: 24 / 08 / 2018

Kính gửi: Lãnh đạo Viện

                Lãnh đạo đơn vị

                Các cán bộ Khoa học quan tâm

Phòng Khoa học xin gửi Quyết định 2535/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/6/2018 của Bộ NN và PTNQT Phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (link bên dưới)

Quyết định 2535/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/6/2018 của Bộ NN và PTNQT

Các đơn vị nghiên cứu kỹ để tuyển  chọn hoặc đề xuất mới cho năm 2020 không trùng lặp

Trân trọng!