Lịch báo cáo khoa học Viện Môi trường Nông nghiệp tháng 3 năm 2017

Cập nhật vào ngày: 05 / 04 / 2017

Lịch Hội nghị khoa học các đơn vị của Viện Môi trường Nông nghiệp diễn ra trong tháng 4 như sau:

1. Bộ môn Môi trường Nông thôn: 8h30, 14/3 (thứ ba) (5 báo cáo đã thực hiện)

2. Bộ Môn Sinh học Môi trường: 13h30 ngày 14 /3 (thứ ba) (4 báo cáo đã thực hiện)

3. Bộ môn Mô hình hóa: 8h30, 29/3 (thứ tư) 

4. Bộ môn An Toàn Đa dạng sinh hoc: 13 h30, 29/3 (thứ tư)

5. Bộ Môn Hóa Môi trường: 8h30 ngày 4/4 (thứ ba) 

Ảnh: Bộ môn Môi trường Nông thôn đang báo cáo khoa học trước Hội đồng khoa học Viện và các khách mời

Ảnh: Bộ môn Sinh học Môi trường đang báo cáo khoa học trước Hội đồng khoa học Viện và các khách mời

Ảnh: Bộ môn Mô hình hóa và CSDL đang báo cáo khoa học trước Hội đồng khoa học Viện và các khách mời

Ảnh: Bộ môn An toàn và đa dạng sinh học đang báo cáo khoa học trước Hội đồng khoa học Viện và các khách mời

Ảnh: Bộ môn Hóa Môi trường đang báo cáo khoa học trước Hội đồng khoa học Viện và các khách mời