Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ Khuyến nông Trung ương

Cập nhật vào ngày: 17 / 10 / 2018

Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn các nội dung: Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, kiểm tra, tổng kết, đánh giá chương trình Khuyến nông Trung ương do Bộ quản lý; Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán dự án, nhiệm vụ Khuyến nông Trung ương do Bộ quản lý. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 2/1/2018 và thay thế Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT

Chi tiết xem trong file đính kèm (các biểu mẫu đính kèm trong file word)

Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT