Thông tin học Bổng Thạc sĩ tại Anh và Cử nhân thạc sĩ tiến sĩ tại Trung Quốc

Cập nhật vào ngày: 03 / 10 / 2018

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

 
Phòng Tổ chức, Hành chính nhận được 02 Công văn thông báo của Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) - Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc cử ứng viên tham gia đào tạo Thạc sĩ tại Anh và Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Trung Quốc cụ thể như sau: (Thông tin chi tiết xem trong link CV bên dưới)
 
 
 
Phòng TCHC xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc để biết và căn cứ vào đối tượng, nội dung của mỗi khóa học lập danh sách cử ứng viên phù hợp tham dự các khóa học trên. 
 
Thời hạn gửi về phòng TCHC: Trước ngày 18/10/2018.