Khóa tập huấn về phương pháp nghiên cứu điền dã "TAĐIDÃ"

Cập nhật vào ngày: 28 / 04 / 2023

Thông tin khóa tập huấn về phương pháp nghiên cứu điền dã  "TAĐIDÃ"

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 30/4/2023

Nguồn: PGS. TS. Phạm Quang Hà, Hội đồng KH&CN Viện

Thông tin chi tiết: