Thông báo số 02 Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018

Cập nhật vào ngày: 11 / 07 / 2018

Kính gửi: Viên chức Viện Môi trường Nông nghiệp

TL Lãnh đạo Viện, Phòng KH&HTQT gửi quý vị CV số 292/TB-CNSH ngày 3 tháng 7 năm 2018 của Viện Công nghệ sinh học, V/v thông báo Hôi nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018

Lưu ý:

1) Hạn gửi báo cáo tóm tắt 20/7/2018

2) Hạn nộp báo cáo toàn văn 30/7/2018

Chi tiết xem ảnh dính kèm

Chúc các nhà khoa học Viện MTNN có bài đăng kỷ yếu được tính 0,75 điểm

Trân trọng!

Trưởng Phòng KH&HTQT

Trần Đình Phả