Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại buổi làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Cập nhật vào ngày: 17 / 10 / 2018

Ngày 25/9/2018, tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã có buổi làm việc về Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của VAAS. Tham dự buổi làm việc , về phía Bộ Nông nghiệp và PTNT có Thứ trưởng Lê Quốc Doanh; lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Hợp tác quốc tế, Pháp chế; các Cục: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Văn phòng Bộ và Báo Nông nghiệp Việt Nam; về phía Vaas có Ban Giám đốc và lãnh đạo các Viện, Trung tâm thành viên, lãnh đạo các Ban trực thuộc Vaas.

Sau khi nghe Giám đốc VAAS báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động từ khi thành lập đến nay, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, truyền thống của VAAS và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/TW ngày 25/10/2017; ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã có một số kết luận như trong CV số 7812/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 5 tháng 10 năm 2018 (chi tiết xem bên dưới)