Thông tin học bổng CLIFF-GRADS Scholarship 2018

Cập nhật vào ngày: 24 / 08 / 2018

Kính gửi: Lãnh đạo đơn vị và các cán bộ Khoa học

Phòng Khoa học xin gửi thông tin về học bổng CLIFF-GRADS Scholarship 2018

Thông tin chi tiết xem trong link bên dưới

https://globalresearchalliance.org/n/call-for-applications-cliff-grads-scholarship/

Trân trọng!