Bộ môn Hóa môi trường

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Bộ môn Hóa môi trường

 

1. Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau:

o   Nghiên cứu cơ bản có định hướng về cơ sở hoá học, hoá lý phục vụ phát triển các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn;

o   Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản và nông thôn bằng các biện pháp hoá học, hoá lý phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

2. Nhiệm vụ: Thực hiện chức năng được giao, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ môn gồm:

o   Nghiên cứu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường và cơ sở khoa học của việc xử lý ô nhiễm môi trường bằng các biện pháp hoá học và hoá lý;

o   Nghiên cứu vòng tuần hoàn các chu trình carbon và nitơ trong các thành phần môi trường nông nghiệp;

o   Nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm đất, nước; chống xói mòn đất, sa mạc hóa, mặn hoá, phèn hoá; ô nhiễm kim loại nặng, ô nhiễm hóa chất nguy hại và các nguồn phát thải gây ô nhiễm khác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản và nông thôn bằng biện pháp hoá học và hoá lý;   

o   Đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường bằng các biện pháp hoá học và hoá lý.

3. Nguồn nhân lực:

o   Đến nay, Bộ môn có 16 cán bộ viên chức, trong đó có 1 Tiến sỹ, 9 Thạc sỹ, 6 đại học bao gồm 2 cán bộ có chuyên ngành thổ nhưỡng, 5 môi trường, 2 khoa học đất, 1 địa hóa, 1 công nghệ sinh học, 2 trồng trọt, 1 nông học, 1 nông lâm kết hợp, 1 quản lý bền vững chất thải chăn nuôi.

o   Lãnh đạo Bộ môn:     Trưởng Bộ môn: ThS. Hà Mạnh Thắng

                                            Phó Trưởng Bộ môn:

                                                   1. TS. Vũ Dương Quỳnh

                                           2. ThS. Đỗ Thu Hà          

4. Các đề tài, dự án đã thực hiện

o   Áp dụng kỹ thuật hạt nhân và mô hình hóa trong nghiên cứu hấp thu dinh dưỡng N và P làm cơ sở sử dụng có hiệu quả phân bón cho cây trồng (đề tài cấp cơ sở, 2006-2008);

o   Đánh giá chất lượng đất, nước tưới tại Tam Đảo và Mê Linh phục vụ quy hoạch vùng rau an toàn (đề tài hợp tác với địa phương, 2008);

o   Đánh giá hiện trạng môi trường (đất, nước, không khí, rác thải) tại một số khu vực nguy cơ ô nhiễm cao trên địa bàn huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang, phục vụ công tác quản lý và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường (đề tài hợp tác với địa phương, 2008-2009);

o   Hiệu lực của vật liệu chứa sắt làm giảm sự phát thải CH4 từ ruộng lúa nước trên đất phù sa sông Hồng (Thí nghiệm 1) và đất bạc màu (Thí nghiệm 2) (dự án hợp tác quốc tế, 2009-2012);

o   Tổ chức áp dụng các giải pháp khoa học, công nghệ, y học để cải thiện môi trường lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động một số làng nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, độc hại, ô nhiễm môi trường trong ngành nghề nông thôn (đề tài cấp bộ, 2010);

o   Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường một số loại thuốc bảo vệ thực vật, đề  nghị khống chế một số thuốc độc hại trong sản xuất nông nghiệp. Tổ chức áp dụng một số giải pháp khoa học công nghệ, y học trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn sản xuất nông nghiệp (đề tài cấp bộ, 2010);

o   Nghiên cứu lựa chọn và phát triển một số vật liệu có khả năng hấp phụ cao để xử lý ô nhiễm hữu cơ và kim loại nặng (đề tài cấp cơ sở, 2010-2012);

o   Nghiên cứu sử dụng than sinh học (biochar) cải thiện hữu cơ đất, nâng cao cao sức sản xuất môi trường đất (đề tài cấp cơ sở, 2010-2012);

o   Xây dựng báo cáo tác động môi trường trng sang chai, đóng gói thuốc BVTV (nhiệm vụ môi trường, 2013);

o   Xây dựng và kiện toàn cơ sở dữ liệu về an toàn vệ sinh lao động đặc thù nông nghiệp, nông thôn: Đánh giá tình hình quản lý nhà nước về công tác ATVSLD của ngành (mô hình tổ chức, bộ máy cán bộ, đánh giá giữa năng lực và nhiệm vụ); thống kê số liệu về công tác ATVSLĐ của các doanh nghiệp, cơ sở thuộc Bộ.... (nhiệm vụ môi trường, 2013);

o   Nghiên cứu áp dụng công nghệ sinh học và sản phẩm công nghệ xây dựng mô hình xử lý chất thải cải thiện môi trường vệ sinh lao động và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong làng nghề chế biến thực phẩm vùng nông thôn Việt Nam (nhiệm vụ môi trường, 2013);

o   Tổ chức áp dụng thử bộ chỉ số giám sát, đánh giá về an toàn vệ sinh lao động đặc thù nông nghiệp nông thôn (nhiệm vụ môi trường, 2013).

o   Quan trắc và phân tích Môi trường đất miền Bắc (nhiệm vụ môi trường, hàng năm);

o   Quan trắc và phân tích Môi trường đất miền Nam (nhiệm vụ môi trường, hàng năm).

Địa chỉ liên hệ

Bộ môn Hóa môi trường

Phố Sa Đôi, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 3 7893 276    Email: hoamoitruong@gmail.com