Cơ cấu tổ chức

Cập nhật vào ngày: 13 / 12 / 2015

 

I.             Lãnh đạo Viện

II.            Hội đồng Khoa học Viện

III.          Phòng Chức năng

1.     Phòng Tài chính, Kế toán

2.     Phòng Tổ chức, Hành chính

3.     Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

IV.        Các Bộ môn

1.     Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học

2.     Bộ môn Hóa môi trường

3.     Bộ môn Mô hình hóa và Cơ sở dữ liệu môi trường

4.     Bộ môn Môi trường nông thôn

5.     Bộ môn Sinh học môi trường

V.        Các Trung tâm

1.     Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường

2.     Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường nông nghiệp miền Trung và Tây Nguyên

VI.        Các Trạm

1.     Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường nông nghiệp miền Bắc

2.     Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường nông nghiệp miền Nam