Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học

 

1. Chức năng: Là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau:

o   Điều tra, đánh giá tác động môi trường do các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản và sinh hoạt nông thôn tới an toàn và đa dạng sinh học;

o   Nghiên cứu chất lượng nông sản thực phẩm, rào cản kỹ thuật về môi trường và xây dựng các tiêu chuẩn, qui chuẩn về sản xuẩt sạch, sạch hơn và nông sản an toàn.

2. Nhiệm vụ: Thực hiện chức năng được giao, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ môn gồm:

o   Nghiên cứu cơ sở khoa học và các yếu tố tác động đến an toàn và đa dạng sinh học;

o   Điều tra, khảo sát đa dạng sinh học trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản;

o   Quan trắc, đánh giá tác động môi trường do các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản và sinh hoạt nông thôn đến an toàn và đa dạng sinh học;

o   Nghiên cứu xây dựng các mô hình lý thuyết và thực nghiệm mẫu về đánh giá rủi ro môi trường do cây trồng biến đổi gen gây ra;

o   Đánh giá tác động và phát triển các biện pháp kiểm soát sinh vật lạ, sinh vật ngoại lai;

o   Nghiên cứu rào cản kỹ thuật về môi trường trong thương mại;

o   Xây dựng các văn bản kỹ thuật và hướng dẫn đánh giá tác động môi trường;

o   Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật đánh giá và tác động môi trường đến an toàn và đa dạng sinh học.

3. Nguồn nhân lực:

o   Đến nay, Bộ môn có 14 cán bộ viên chức, trong đó có 1 Tiến sĩ, 12 Thạc sỹ, 1 đại học, bao gồm 5 cán bộ có chuyên ngành bảo vệ thực vật, 1 công nghệ sinh học, 1 khoa học môi trường, 1 lâm học, 1 nông học, 2 sinh học, 1 địa lý, 2 khoa học cây trồng.

o   Lãnh đạo Bộ môn:    Trưởng Bộ môn: TS. Đặng Thị Phương Lan

                                           Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Huy Mạnh

 

4. Các đề tài, dự án đã thực hiện

o   Nghiên cứu sinh học sinh thái bọ phấn trắng Bemesia tabaci (Gennedius) hại cà chua, dưa chuột (đề tài NCCB, 2006-2008);

o   Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cao lương ngọt (Sweet sorghum) có năng suất cao, chất lượng tốt cho sản xuất ethanol nhiên liệu (đề tài cấp nhà nước, 2009-2011);

o   Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất dầu thô từ hạt chè và sử dụng phụ phẩm bã hạt chè làm phân bón sinh học hữu cơ đa chức năng ở quy mô cộng động tại tỉnh Sơn La (đề tài cấp cơ sở, 2009-2012);

o   Nghiên cứu sử dụng thực vật chỉ thị để nhận diện các vùng đất bị ô nhiễm kim loại nặng (đề tài cấp cơ sở, 2010-2012);

o   Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp KHCN phòng trừ sâu đục cuống quả vảI trong sx vải hàng hoá an toàn phục vụ nội địa và xuất khẩu (đề tài phối hợp, 2010-2011);

o   Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về đa dạng sinh học và an toàn sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT (đề tài cấp bộ, 2011);

o   Nghiên cứu và tổ chức áp dụng các giải pháp khoa học, công nghệ trong xử lý bao bì thuốc BVTV để cải thiện môi trường lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức áp dụng tại các địa phương (nhiệm vụ cấp bộ, 2011-2012);

o   Tổ chức áp dụng mở rộng ở các địa phương các giải pháp khoa học công nghệ trong xử lý bao bì thuốc BVTV để cải thiện môi trường lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp (nhiệm vụ cấp bộ, 2011-2012);

o   Sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP (dự án khuyến nông, 2011-2013);

o   Xây dựng hướng dẫn quy trình thu gom, xử lý bao bì từ hoạt động nuôi trồng thủy sản và trồng trọt (nhiệm vụ môi trường, 2012-2013);

o   Xây dựng hệ thóng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học thủy sản, nông nghiệp và lâm nghiệp (đề tài cấp bộ, 2013);

o   Đánh giá thực trạng đề xuất biện pháp quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại thuộc lĩnh vực thủy sản, nông lâm nghiệp (đề tài phối hợp, 2013);

o   Dịch vụ tổ chức tư vấn triển khai các hoạt động thí điểm kiểm soát, diệt trừ loài ngoại lai xâm hại tại điểm trình diễn của người dân địa phương và xây dựng báo cáo kết quả thí điểm trình diễn (dự án hợp tác quốc tế, 2013-2014);

o   Xây dựng mô hình cộng đồng ứng dụng giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (dự án hợp tác quốc tế, 2013-2014).

 

Địa chỉ liên hệ

Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học

Phố Sa Đôi, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 3 7893 271    Email: antoandadangsinhhoc@gmail.com