Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường

 

1. Chức năng: Là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng sau:

o   Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phân tích chất lượng môi trường nông nghiệp, nông thôn trên phạm vi cả nước;

o   Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ: Thực hiện chức năng được giao, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm gồm:

o   Xây dựng kế hoạch, đề án xây dựng, nâng cấp và hoạt động của phòng thí nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và dịch vụ phân tích môi trường;

o   Tiếp thu, lựa chọn và cập nhật các phương pháp phân tích chất lượng về môi trường và nông sản ở trong và ngoài nước để đáp ứng nhiệm vụ phân tích của Viện và Ngành;

o   Nghiên cứu khoa học và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm trong cách lĩnh vực môi trường nông nghiệp, nông thôn;

o   Thực hiện dịch vụ, tư vấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về môi trường nông nghiệp nông thôn theo quy định của pháp luật gồm:

§  Tư vấn khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường;

§  Đánh giá tác động môi trường, môi trường chiến lược;

§  Phân tích, kiểm tra và đánh giá các chỉ tiêu độc học môi trường, dư lượng các loại vật tư sản xuất, nông sản;

§  Cung cấp cơ sở dữ liệu và liên kết cấp chứng chỉ chất lượng môi trường nông nghiệp nông thôn, chất lượng nông sản và thực phẩm theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và theo quy định của pháp luật.

o     Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về phạm vi, lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật;

o     Sản xuất, kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp, vật liệu xử lý ô nhiễm thân thiện với môi trường, các mặt hàng trong phạm vi, lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật;

o     Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn nhân lực:

o   Đến nay, Trung tâm có 28 cán bộ viên chức, trong đó có 19 Thạc sỹ, 9 đại học bao gồm 2 cán bộ có chuyên ngành cây trồng, 3 môi trường, 3 kế toán, 1 hóa học, 3 bảo vệ thực vật, 2 sinh học, 1 vi sinh vật, 1 khoa học đất ....

o   Lãnh đạo Trung tâm:    Giám đốc: ThS. Trần Quốc Việt

                                               Phó giám đốc: 

                                                                   1. ThS. Đỗ Phương Chi

                                                                   2. ThS. Đinh Tiến Dũng            

4. Các đề tài, dự án đã thực hiện

o   Xử lý thí điểm triệt để một số vùng bị ô nhiễm nghiêm trọng thuốc BVTV (đề tài cấp bộ, 2011-2013);

o   Nghiên cứu quy trình phân tích dư lượng một số thuốc trừ cỏ có trong đất, nước và cây trồng (đề tài cấp cơ sở, 2011-2013);

o   Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm hóa chất đến hiện tượng tôm nuôi nước lợ chết hàng loạt tại đồng bằng sông Cửu Long (đề tài cấp nhà nước, 2013-2014).

5.  Đáp ứng các dịch vụ phân tích chất lượng môi trường, vật tư nông nghiệp và nông sản

Phòng Thí nghiệm của Trung tâm đạt tiêu chuẩn ViLas621; ISO 17025:2005 và được Bộ chỉ định thực hiện phân tích chất lượng môi trường, chất lượng nông sản, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Đến nay, năng lực Phòng Thí nghiệm của Trung tâm có thể đáp ứng dịch vụ phân tích được trên 400 chỉ tiêu chất lượng môi trường và nông sàn gồm:

o    65 chỉ tiêu phân tích chất lượng nước;

o    13 chỉ tiêu phân tích chất lượng không khí;

o    20 chỉ tiêu phân tích chất lượng đất;

o    50 chỉ tiêu phân tích chất lượng phân bón;

o    20 chỉ tiêu phân tích chất thải nguy hại, chất thải rắn và bùn thải;

o    199 chỉ tiêu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thủy sản;

o    20 chỉ tiêu vi sinh vật.

 

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường

Phố Sa Đôi, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 3 7892 397    Email: laboratoryvienmt@gmail.com