Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

1. Chức năng: Là phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện Môi trường nông nghiệp có chức năng chủ yếu sau:

o   Giúp lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp đồng trong và ngoài nước;

o   Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Viện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ: Thực hiện chức năng được giao, nhiệm vụ chủ yếu của Phòng gồm:

o   Giúp Lãnh đạo Viện xây dựng định hướng, kế hoạch ngắn, trung và dài hạn về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước;

o   Giúp lãnh đạo Viện quản lý, hướng dẫn các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch khoa học, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao;

o   Quản lý phòng thí nghiệm, thư viện, thông tin khoa học, xuất bản và các sản phẩm khoa học của Viện;   

o   Theo dõi các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ;

o   Tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế;

o   Xây dựng báo cáo định kỳ và báo cáo hàng năm về khoa học và hợp tác quốc tế.

3. Nguồn nhân lực:

o   Đến nay, Phòng có 7 cán bộ viên chức, trong đó có 2 Tiến sĩ, 4 Thạc sỹ, 1 đại học bao gồm 1 cán bộ có chuyên ngành bảo vệ thực vật, 2 môi trường, 1 lâm học, 2 trồng trọt và 1 môi trường sinh thái nông nghiệp.

o   Lãnh đạo Phòng:       Trưởng phòng: TS. Trần Đình Phả

4. Các đề tài, dự án đã thực hiện

o   Xây dựng quy chế quản lý nhiệm vụ/dự án bảo vệ môi trường trong nông nghiệp nông thôn (nhiệm vụ môi trường, 2009);

o   Tập huấn nghiệp vụ về ĐMC và ĐTM cho cán bộ quản lý môi trường nông nghiệp ở 3 miền Bắc, Trung, Nam (nhiệm vụ môi trường, 2009);

o   Phân tích đánh giá tác động và đề xuất giải pháp lồng ghép biến đổi khí hậu trong các chương trình, dự án phát triển ngành nông nghiệp (dự án hợp tác quốc tế, 2009-2010);

o   Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và gây trồng cây Xoan ta (Melia azedarch L.) cung cấp gỗ lớn có năng suất cao tại Hòa Bình (đề tài ADB, 2009-2011);

o   Nghiên cứu đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất làng nghề tại vùng Đồng bằng sông Hồng (dự án cấp bộ, 2010-2011);

o   Xây dựng hỗ trợ kỹ thuật xây dựng đề án giảm phát thải 20% KNK (dự án hợp tác quốc tế, 2011);

o   Điều tra đánh giá tác động của các văn bản quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường nông nghiệp, nông thôn  (đề tài cấp bộ, 2013);

o   Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương và rủi ro tại các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang (dự án hợp tác quốc tế, 20013-2014);

o   Thông tin, truyên truyên nâng cao năng lực bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp, nông thôn (nhiệm vụ cấp Bộ, hàng năm);

o   Rà soát, cập nhật và xây dưng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp, nông thôn (nhiệm vụ cấp Bộ, 2015)

o   Đánh giá biến đổi khí hậu trong lịch sử thông qua tính chất vật lý hóa học trong vòng năm cây thông nhựa ở Quảng Bình và cây pơ mu ở Lào Cai (2015)

Địa chỉ liên hệ

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Phố Sa Đôi, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 3 7893 275    Email: phongkhvienmt@gmail.com