Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường nông nghiệp miền Trung và Tây Nguyên

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường nông nghiệp

miền Trung và Tây Nguyên

 

1.  Chức năng: Là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Môi trường Nông nghiệp, có con dấu và tài khoản riêng, có chức năng:

o    Nghiên cứu khoa học, quan trắc, tư vấn dịch vụ về môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên;

o   Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ: Thực hiện chức năng được giao, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm gồm:

o   Nghiên cứu khoa học và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm trong lĩnh vực môi trường nông nghiệp, nông thôn;

o   Quan trắc và cảnh báo ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn;

o   Xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin về môi trường nông nghịêp, nông thôn;

o   Chuyển giao công nghệ, tổ chức dịch vụ phân tích chất lượng môi trường, nông sản và xử lý ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn;   

o   Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm xử lý ô nhiễm môi trường, vật tư nông nghiệp thân thiện với môi trường và nông sản an toàn theo quy định của pháp luật;

o   Hợp tác, nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực môi trường nông nghiệp, nông thôn;

o   Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật;

o   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp giao.

3. Nguồn nhân lực:

o   Đến nay, Trung tâm có 9 cán bộ viên chức, trong đó có 2 Tiến sĩ, 1 Thạc sỹ, 6 đại học bao gồm 2 cán bộ có chuyên ngành trồng trọt, 2 kế toán, 2 môi trường, 2 sinh học, 1 bảo vệ thực vật.

o   Lãnh đạo Trung tâm:    Giám đốc: TS. Lê Hồng Lịch

                                               Phó giám đốc: ThS. Võ Thị Kim Oanh

4. Các đề tài, dự án đã thực hiện

o   Quan trắc và phân tích môi trường đất Tây Nguyên và miền Trung (nhiệm vụ môi trường, hàng năm);

o   Nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật gây trồng góp phần phục hoàn môi trường sau khai thác Bauxite ở Tây Nguyên (đề tài hợp tác với địa phương, 2012-2014);

5.  Đáp ứng các dịch vụ phân tích chất lượng môi trường, vật tư nông nghiệp và nông sản

Phòng Thí nghiệm của Trung tâm đã được trang bị một số trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu phân tích chất lượng môi trường, chất lượng nông sản, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thủy sản cho vùng với gần 400 chỉ tiêu gồm:

o    65 chỉ tiêu phân tích chất lượng nước;

o    13 chỉ tiêu phân tích chất lượng không khí;

o    20 chỉ tiêu phân tích chất lượng đất;

o    50 chỉ tiêu phân tích chất lượng phân bón;

o    20 chỉ tiêu phân tích chất thải nguy hại, chất thải rắn và bùn thải;

o    199 chỉ tiêu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thủy sản;

o    20 chỉ tiêu vi sinh vật.

 

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường nông nghiệp miền Trung và Tây Nguyên

Eakmat, Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăc

Điện thoại: 050 0 3832 966            Email: mtnntnmt@gmail.com