Mời đăng ký đề tài hợp tác với Bỉ

Cập nhật vào ngày: 03 / 04 / 2018

Kính gửi: Nghiên cứu viên Viện Môi trường Nông nghiệp

Chi tiết xem trong link đính kèm: 

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/13806/thong-bao-keu-goi-de-xuat-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-giua-viet-nam-va-vuong-quoc-bi-trong-linh-vuc-bien-doi.aspx

(Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thời hạn nộp đề xuất: Từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2018

Xin cảm ơn PGS. TS. Phạm Quang Hà và TS. Vũ Đình Tuần đã chia sẻ thông tin