Danh mục Nhiệm vụ phối hợp từ 2008 đến nay

Cập nhật vào ngày: 14 / 12 / 2015

Danh mục Nhiệm vụ phối hợp từ 2008 đến nay

 

1.    Nghiên cứu tồn dư và di chuyển dioxin do ảnh hưởng chất độc da cam vùng A Lưới - Thừa Thiên Huế (2008-2009)

2.    Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp KHCN phòng trừ sâu đục cuống quả vảI trong sx vải hàng hoá an toàn phục vụ nội địa và xuất khẩu (2010-2011)

3.    Xây dựng và triển khai đề án tổng thể về xây dựng hệ CSDL chất độc da cam/dioxin phục vụ đánh giá tồn lưu, lan tỏa và ảnh hưởng của dioxin lên môi trường và con người Việt Nam kết hợp ứng dụng công nghệ GIS (2012)

4.    Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm vật liệu che phủ đất (2012)

5.    Khảo nghiệm đánh giá và sản xuất thử các giống vả chủng vi sinh vật nhập nội (2012)

6.    Hợp đồng chứng nhận VietGAP với Viện KHKTNN Bắc Trung Bộ (2012)

7.    Thử chế phẩm Tritin phối hợp với ĐHQG (2012)

8.    Khảo nghiệm thuốc trừ cỏ Nicrosulfuron với SUMI (2012)

9.    Hợp đồng phối hợp với trung tâm hệ thống nông nghiệp (2012)

10. Nghiên cứu sản xuất chitin và chitosan oligome trong sản xuất rau an toàn (2012)

11. Hoàn thiên công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải chăn nuôi rắn làm phân bón hữu cơ sinh học quy mô công nghiệp (2012-2013)

12. Xây dựng hướng dẫn quy trình thu gom, xử lý bao bì từ hoạt động nuôi trồng thủy sản và trồng trọt (2013)

13. Đánh giá thực trạng đề xuất biện pháp quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại thuộc lĩnh vực thủy sản, nông lâm nghiệp (2013)

14. Nghiên cứu chọn tạo giống lạc, đậu tương cho các tỉnh phía Bắc (2014-2015)