Cơ hội nghiên cứu: Nghiên cứu chung về giảm nhẹ khí nhà kính trong sản phẩm động vật, học bổng CLIFF-GRADS, thiệt hại về lương thực và chất thải

Cập nhật vào ngày: 24 / 08 / 2018

Kính gửi: Lãnh đạo đơn vị và các cán bộ quan tâm

Phòng Khoa học và HTQT xin gửi thông tin về Cơ hội nghiên cứu: Nghiên cứu chung về giảm nhẹ khí nhà kính trong sản phẩm động vật,  học bổng CLIFF-GRADS, thiệt hại về lương thực và chất thải

Thông tin chi tiết xem trong link bên dưới:

https://ccafs.cgiar.org/about/careers-and-calls/cliff-grads-scholarships-short-term-scientific-training-and-research-stays-0#.W39zglx4ncd

Trân trọng