Hoạt động hợp tác Quốc tế 2012-2014

Cập nhật vào ngày: 13 / 12 / 2015

Kế thừa và phát huy các mối quan hệ quốc tế giai đoạn trước, giai đoạn 2012-2014, Viện đang triển khai các dự án hợp tác quốc tế với nhiều đối tác như hợp tác với Cục tiến hưng nông thôn Hàn Quốc (RDA) để chia sẻ thông tin khí thượng nông nghiệp và nghiên cứu các giải pháp thích ứng với BĐKH trong nông nghiệp; hợp tác với Tổ chức Nông lương Liên Hơp Quốc (FAO) triển khai dự án đánh giá rủi ro và tổn thương do tác động của BĐKH đến nông nghiệp và sinh kế người dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc; hợp tác với CABI và Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học triển khai đánh giá và lựa chọn các giải pháp ngăn ngừa và quản lý sinh vật ngoại lai trinh nữ móc tại hệ thống sinh thái rừng; hợp tác với Đại sứ quán Phần Lan triển khai mô hình cộng đồng giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ờ vùng hải đảo, ven biển; hợp tác với tổ chức SNV (Hà Lan) tiến hành kiểm kê phát thải KNK một số hệ thống canh tác lúa nước tại Bình Định và Quàng Trị; hợp tác với IFPRI và Đại học Weiganigen (Hà Lan) triển khai các hoạt động đánh giá cân bằng sinh thái trên hệ thống canh tác lúa nước. Ngoài ra, thông qua các mối quan hệ quốc tế, Viện đã cử các nhà khoa học tham gia các hội thảo quốc tế, đào tạo tập huấn nâng cao vị thế của Viện, đồng thời đón tiếp, chia sẻ kinh nghiệm với 62 lượt chuyên gia quốc tế đến thăm và làm việc với Viện trong giai đoạn 2012-2014.