Danh mục đề tài, dự án HTQT từ 2008 đến nay

Cập nhật vào ngày: 14 / 12 / 2015

Danh mục đề tài, dự án HTQT từ 2008 đến nay

 

1.    Cải thiện việc sản xuất lương thực, thực phẩm trên đất nghèo dinh dưỡng ven biển miền Trung Việt Nam (2004-2008)

2.    Đánh giá, nghiên cứu kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu: hợp phần nông nghiệp (2009)

3.    Tăng cường trang thiết bị cho phòng thí nghiệm môi trường (2009)

4.    Phân tích đánh giá tác động của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp Việt Nam (2009-2010)

5.    Tác động của biến đổi khí hậu: Chiến lược thích ứng và giảm thiểu (2009-2011)

6.    Hiệu lực của vật liệu chứa sắt làm giảm sự phát thải CH4 từ ruộng lúa nước trên đất phù sa sông Hồng (Thí nghiệm 1) và đất bạc màu (Thí nghiệm 2) (2009-2012)

7.    Hợp tác với Đại học Kinki - Nhật bản (2010)

8.    Đề tài Ngày sáng tạo VN – VID (2010)

9.    Nghiên cứu động thái phát thải KNK trên các hệ thống canh tác lúa nước (2010-2011)

10. Nghiên cứu tiềm năng giảm thiểu biến đổi khí hậu tronh nông nghiệp (2010-2011)

11. Xây dựng hỗ trợ kỹ thuật xây dựng đề án giảm phát thải 20% KNK (2011)

12. Ước tính tiềm năng giảm phát thải KNK trong nông nghiệp Việt Nam (2012)

13. Hội thảo sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp với DFID (2012)

14. Dự án cung cấp khí tượng nông nghiệp thích ứng với BĐKH với Hàn Quốc (2012-2013)

15. Tiềm năng than sinh học (2013)

16. Hợp đồng Nauy (2013)

17. Hợp đồng Jica (2013)

18. Dịch vụ tổ chức tư vấn triển khai các hoạt động thí điểm kiểm soát, diệt trừ loài ngoại lai xâm hại tại điểm trình diễn của người dân địa phương và xây dựng báo cáo kết quả thí điểm trình diễn (2013-2014)

19. Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương và rủi ro tại các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang (2013-2014)

20. Hợp đồng DVTV với Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học (CABI): “Dịch vụ tổ chức tư vấn triển khai các hoạt động thí điểm kiểm soát, diệt trừ loài ngoại lai xâm hại tại điểm trình diễn với sự tham gia của người dân địa phương và xây dựng báo cáo kết quả thí điểm trình diễn” (2013-2015)

21. Xây dựng mô hình cộng đồng ứng dụng giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thích ứng với BĐKH (2014-2016)

22. Phương pháp tiếp cận cảnh quan nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu trong nông nghiệp (LACCMA) tại tỉnh Yên Bái và tỉnh Hà Tĩnh (2015)

23. Xây dựng mô hình canh tác lúa bền vững tái sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp nhằm tiết kiệm phân bón và giảm phát thải khí nhà kính vùng đồng bằng sông Hồng (2015)

24. Biến đổi khí hậu và những tác động đến sản xuất lúa tại Việt Nam: Thử nghiệm các giải pháp tiềm năng về thích ứng và giảm thiểu (2015)

25. Đánh giá sự phù hợp của kỹ thuật tưới khô ướt xen kẽ ở Việt Nam và chuẩn bị viết đề xuất cho pha 2 của hợp phần canh tác lúa  nước thuộc liên minh khí hậu và không khí sạch (2015)

26. National Prioritization of climate-smart agriculture practices and servives in Vietnam (2015)

27. Đánh giá phát thải khí nhà kính và xác định các phương án giảm thiểu đối với các loại đất nông nghiệp của Việt Nam, được tài trợ bởi Trung tâm nghiên cứu về biến đổi khí hậu và an nnh lương thực (2015)

28. Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí mathane trong canh tác lúa (2015)

29. Nghiên cứu hệ sinh thái ở quy mô ô thửa đối với cây lúa ở miền Bắc – Việt Nam/To study land use decision making by smallholder farmers and how  farmers respond to incentives and coordinate in land use and pesticide use practices to enhance the services provided by benefical insects within agricultural landscape in Vietnam (2015)

30. Đánh giá khuyến khích nhân rộng các biện pháp giảm thiểu phát thải kkhi nhà kính quy mô nông hộ: Chiến lược giảm nhẹ phát thải khí nhà kính “không mắc sai lầm” trong sản xuất lúa (2015)

31. Xác định ưu tiên quốc gia về thực hành nông nghiệp thông minh (CSA) với BĐKH tại Việt Nam (2015)

32. Phát triển cảnh quan và phân tích các biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Yên Bái (2015)

33. Sử dụng hiệu quả phụ phẩm cây trồng để sản xuất năng lượng và lưu trữ cacbon nhằm ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu tại Việt Nam (2015-2016)

34. Đánh giá sự phù hợp của kỹ thuật của tưới khô ướt xen kẽ (AWD) ở Việt Nam và chuẩn bị viết đề xuất cho pha 2 của hợp phần canh tác lúa nước thuộc liên minh khí hậu và không khí sạch (2015-2016)

35. Tái sử dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp sản xuất năng lượng và than sinh hoc phục vụ nông nghiệp thông minh ở Việt Nam (2015-2016)