Viện Môi trường Nông nghiệp: 5 năm xây dựng và phát triển

Cập nhật vào ngày: 20 / 03 / 2015

VIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP: 5 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN[1]

Nguyễn Hồng Sơn[2]

Viện Môi trường Nông nghiệp là viện thành viên của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập theo Quyết định 1084/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Sau 5 năm thành lập, đến nay Viện có 136 cán bộ gồm 2 PGS, 9 TS, 43 thạc sỹ và 74 kỹ sư. Trong 5 năm qua, Viện đã chủ trì 17 nhiệm vụ cấp Nhà nước; 38 đề tài, dự án cấp Bộ; 14 đề tài cấp cơ sở; 15 nhiệm vụ hợp tác với các địa phương; 10 nhiệm vụ hợp tác quốc tế và trên 230 hợp đồng dịch vụ KHCN. Kinh phí hoạt động khoa học của Viện giai đoạn 2008-2012 là 97,58 tỷ đồng, bình quân kinh phí trên mỗi cán bộ là 210-265 triệu đồng/năm. Trong 5 năm qua, Viện đã nghiên cứu phát triển và chuyển giao 21 quy trình KHCN cho 29 tỉnh thành trong cả nước mang lại hiệu quả cao trong xử lý ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn.  Những năm tới, Viện tập trung đẩy mạnh công tác chuyển giao các công trình khoa học công nghệ có hiệu quả xử lý cao, giá thành hợp lý cho các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, góp phần giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn.

Từ khóa: chuyển giao, khoa học công nghệ, môi trường, nông nghiệp, nông thôn, nghiên cứu

download


[1] Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581), Tháng 3/2013

[2] Viện Môi trường Nông nghiệp