Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 về quy định khoán chi nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước

Cập nhật vào ngày: 19 / 02 / 2016

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 về quy định khoán chi nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước

Tải về