Thông tư 48 /2011/TT-BTNMT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật vào ngày: 30 / 12 / 2015

Thông tư 48 /2011/TT-BTNMT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT  ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao,  khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Tải về