Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý

Cập nhật vào ngày: 27 / 12 / 2016

Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý

Tải về