Sổ tay hướng dẫn đo phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi bò sữa

Cập nhật vào ngày: 13 / 07 / 2021

Kết quả kiểm kê khí nhà kính (KNK) Quốc gia năm 2010 (DCC, 2014) cho thấy tổng phát thải khí nhà kính năm 2010 trong lĩnh vực nông nghiệp là 88,4 triệu tấn CO2 (CO2e), trong đó phát thải từ chăn nuôi là 13,3% và từ quá trình tiêu hóa thức ăn là 10,72% (DCC, 2014). Chăn nuôi là lĩnh vực có rất nhiều đóng góp cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những cũng là lĩnh vực có lượng phát thải lớn. Do vậy, tính toán phát thải KNK từ các hoạt động chăn nuôi gia súc, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, có vai trò quan trọng trong việc xác định cơ cấu phát thải và đề xuất các biện pháp giảm phát thải KNK.

Hiện nay, hầu hết các hoạt động đo đạc, kiểm kê KNK ngành chăn nuôi chủ yếu vẫn còn dựa vào hướng dẫn từ các tài liệu tham hảo nước ngoài, chưa có hướng dẫn chính thức của cơ quan quản lý ngành về phương pháp đo đạc và tính toán. Điều này khiến cho các nhà nghiên cứu cũng như cán bộ thực hiện công tác đo đạc KNK gặp nhiều khó khăn khi thực hiện, và cũng cho kết quả kiểm kê chưa thật sự chính xác.

Cuốn Sổ tay này sẽ trình bày phương pháp đo phát thải KNK từ quá trình lên men dạ cỏ bò sữa; phương pháp lấy mẫu, dụng cụ lấy mẫu, phân tích, tính toán phát thải KNK từ chất thải bò sữa và là tài liệu tham khảo kỹ thuật cho các cơ sở đào tạo, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu và nhà quản lý liên quan đến hoạt động đo đạc, tính toán và kiểm kê phát thải KNK trong chăn nuôi gia súc nói chung và bò sữa nói riêng. Từ đó góp phần hoàn thiện hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV), hỗ trợ thực hiện kiểm kê quốc gia và xây dựng các hoạt động giảm nhẹ phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) của Việt Nam. Trong quá trình biên soạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được các ý kiến đóng góp từ nhiều cơ quan, chuyên gia và những người quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu, kiểm kê phát thải KNK trong chăn nuôi gia súc. Sổ tay này là kết quả của nhiệm vụ môi trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Viện Môi trường Nông nghiệp cùng với sự phối hợp của Viện Chăn nuôi (Bộ môn Môi trường chăn nuôi) thực hiện năm 2017.

Sổ tay này được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 2164/QĐ-BNN-KHCN ngày 11 tháng 6 năm 2018.

Nhà Xuất Bản Nông nghiệp, 2018

Tải về