Nghiên cứu khoa học đất trong thời kỳ mới

Cập nhật vào ngày: 17 / 11 / 2016

Trao đổi nhân Đại hội Hội Khoa học Đất Việt Nam lần thứ VI, tháng 12 năm 2016

Phạm Quang Hà1, Phan Liêu2

1.Viện Môi trường Nông nghiệp; 2 Hội Khoa học Đất Việt Nam

Tải về