Nghiên cứu hiện trạng sản xuất và cơ cấu cây trồng trên đất cát biển vùng Bắc trung bộ

Cập nhật vào ngày: 12 / 05 / 2017

Trong những năm gần đây, cùng với diễn biến phức tạp về thời tiết do biến đổi khí hậu, đất vùng Bắc Trung bộ nói chung và đất cát ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nói riêng đang có xu hướng thoái hóa mạnh. Thực trạng trồng trọt vùng Bắc Trung bộ chủ yếu là canh tác theo tập quán, không có sự đầu tư nên năng suất cây trồng thấp. Do đó, việc tìm ra các cơ cấu cây trồng hợp lý kết hợp bón phân cân đối và các biện pháp kỹ thuật nâng cao độ phì nhiêu đất là yêu cầu cấp bách cho sản xuất nông nghiệp bền vững tại khu vực này. Kết quả nghiên cứu trên đất cát biển vùng Bắc Trung Bộ cho thấy, các loại hình sử dụng đất chủ yếu là  đất 2 vụ lúa; 2 lúa+ 1 màu; 1 lúa + 1 màu; đất lúa 1 vụ và đất chuyên màu. Đất có hàm lượng cát cao được sử dụng trong trồng màu, luân canh và xen canh rau màu. Đối với đất thịt nhẹ, thịt pha cát và đất có hàm lượng cát thấp được sử dụng cho cơ cấu cây trồng có lúa và luân canh lúa màu là chính. Điều tra về hiện trạng tái sử dụng phế phụ phẩm trồng trọt cho thấy có 21,3% số số hộ đốt bỏ tàn dư cây trồng tại ruộng; 12,5% số hộ có sử dụng thân lá cây trồng để độn chuồng gia súc; 19,4% sử dụng để ủ làm phân compost; 15,0% thu gom làm vật liệu che phủ cho cây trồng và 31,8% sử dụng cho các mục đích đun nấu, cày vùi và làm vật liệu khác.

Tạp chí Nông nghiệp  & Phát triển nông thôn  ISSN 1859-4581. số 296 (17)/2016, tr. 3-9

Tải về