Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông

Cập nhật vào ngày: 11 / 12 / 2018

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông có hiệu lực từ tháng 7/2018

Nguồn: ThS. Cù Thị Thanh Phúc, Bộ môn An toàn và ĐDSH

Tải về